Selecteer een pagina

Plavei in cijfers & grafieken

Wat zijn onze cijfers als we terugblikken op de afgelopen jaren?
U leest het hieronder.

222 nieuwe bewoners

In 2021 werden er 222 huurovereenkomsten gesloten. Van deze 222 keer was er 46 keer sprake van een rechtstreekse toewijzing, deze 46 woningen zijn niet op de markt gekomen. Van de 176 woningen die zijn aangeboden via een woonruimteverdeelsysteem was er in 44 gevallen sprake van een verhuring op basis van voorrang. Het totaal aantal verhuringen in 2021 met voorrang is gedaald ten opzichte van 2020 omdat we geen herhuisvestingsurgenten uit de Bloemenbuurt meer hoefden te huisvesten.

Het aantal woningen dat we rechtstreeks bemiddelden aan woningzoekende verdubbelde bijna ten opzichte van 2020. Dit komt door de verhoogde taakstelling vergunninghouders. We wezen 22 extra woningen toe aan vergunninghouders ten opzichte van 2020.

grafiek 2
grafiek 3

Verhuringen naar doelgroep

Wij zijn er in de eerste plaats voor huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens. Het overgrote deel van onze woningen verhuren we dan ook aan deze primaire doelgroep. De huisvesting van huurtoeslaggerechtigden was in 2021 hoger dan het jaar daarvoor. Een duidelijke reden hiervoor is het huisvesten van statushouders. In 2020 zijn er 6 woningen verhuurd aan statushouders. In 2021 waren dat 28 woningen. Daarnaast zijn er ook enkele woningen verhuurd via het concept ‘Housing First’, waarbij we daklozen een woning toegewezen hebben. Het aantal toewijzingen in de secundaire doelgroep is de afgelopen jaren vrij stabiel. Wel is er een duidelijke terugname zichtbaar in de verhuringen aan personen met middeninkomens. De cijfers maken duidelijk dat er een krapte op de woningmarkt is met een terugname in verhuringen de afgelopen jaren. Dit terwijl de vraag toeneemt.

Huurverhoging/verlaging

Eenmalige huurverlaging
Op 1 mei 2021 verlaagden wij op basis van de Wet eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen voor 260 bewoners de huur naar de voor hen geldende aftoppingsgrens (€ 633,25 of € 678,66). Bewoners konden onder voorwaarden ook zelf een verzoek indienen bij ons tot een eenmalige huurverlaging. In totaal kwamen nogmaals 12 huurders voor huurverlaging in aanmerking.

Huurverhoging
Begin februari 2021 nam de Tweede Kamer een motie aan, waarmee de huren van sociale huurwoningen in 2021 werden bevroren. Woningen in de vrije sector ontvingen een gemiddelde huurverhoging van 0,7%. Wettelijk was een verhoging van 2,4% voor deze woningen toegestaan.
De huren van onze niet woongelegenheden en zorgvastgoed steeg met inflatie (1,4%). In totaal verhoogden we onze huren in 2021 gemiddeld met 0,2%.

grafiek 3
grafiek 3

Hoe komt de huurprijs
van een woning tot stand

De opbouw van 1 gemiddelde maandhuur (plus verkoopontvangsten,
overige ontvangsten en nieuwe leningen) bestaat uit verschillende posten:

 • Woningonderhoud en verbeteringen van onze woningen
 • Bouwen nieuwe woningen en het aankopen van woningen
 • Verhuurdersheffing en overige heffingen
  (heffingen die alle corporaties moeten betalen aan het Rijk)
 • Rente en aflossingen van onze leningen
 • Personeelskosten
 • Belastingen en verzekeringen, zoals gemeentelijke en waterschapsheffingen, verzekeringskosten.
 • Kosten servicecontracten
 • Organisatiekosten, o.a. kantoor- en huisvestingskosten,
  ICT- en advieskosten


< Terug

footer huisjes